Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Karşılıksız Çekte Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Belirlendi

Haber Tarihi: 22.01.2022

metin, iş kartı, belge içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

* Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3), 22/1/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Tebliğ ile, karşılıksız çek için bankanın hamiline ödemekle yükümlü olduğu miktar, 28/1/2022 tarihinden itibaren 3.600 TL olarak belirlenmiştir.

* Mezkûr Tebliğ’e aşağıda yer verilmiştir;

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/3)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası” ibareleri “üçbinaltıyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binaltıyüzseksen Türk Lirası” ibareleri “üçbin Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 28/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.