Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Bankaların Karşılıksız Çek İçin Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Belirlendi

Haber Tarihi: 28.01.2023

* Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/3), 28/1/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Tebliğ ile, karşılıksız çek için bankanın hamiline ödemekle yükümlü olduğu miktar, 31/1/2023 tarihinden itibaren 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

* Mezkûr Tebliğ’e aşağıda yer verilmiştir;

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/3)

MADDE 1- 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “üçbinaltıyüz Türk Lirası” ibareleri “altıbin Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “üçbin Türk Lirası” ibareleri “altıbin Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.